Vedtægter

Formål

At træne alle slags hunde til både hverdag og konkurrence, ved positiv forstærkning.

At skabe glade og aktive hunde og ejere.

At skabe interesse for hundesporten

Hjemsted

Foreningen ejes af Tina Crone Rasmussen og Bo Stage, men den til en hver tids siddende bestyrelse varetager foreningens daglige drift.

Foreningens adresse følger kasseren

Træningen foregår primært på Bjørnemosevej 141, 5260 Odense S

Medlemmer

Alle med interesse i hunde kan blive medlem

Eksklusion af medlemmer

Ved korporlig afstraffelse eller ved gentagne gange ikke at acceptere/følge trænerens instrukser, kan bestyrelsen stemme om at ekskludere et medlem.

Hvis der ikke betales kontingent efter 1 rykker, betragtes medlemmet som stoppet, og slettes fra listen.

Kontingent

For at kunne benytte baner og træne i klubben skal man være medlem.

Et medlemskab koster 200,- kr. pr. år og gælder fra 1-1 til 31-12

Der betales derud over 10,- kr. pr. træningstime ved køb af 10 turs kort, eller 15,- kr. ved kontantbetaling

Man betaler således kun for de gange man er der.

Når man er tilmeldt Agillity, skal der meldes afbud, minimum 1 time før holdstart.

Generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes første lørdag i april, efter sidste træningshold.

Indkaldelse til generalforsamling sker 4 uger før, ved opslag på hjemmeside, facebook og på træningspladsen

Alle over 18 år, der har været medlem i 3 måneder og betalt kontingent pr. ¼, har stemmeret.

Den ordinære generalforsamling består af følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning fremlægges.
  3. Aflæggelse af de reviderede regnskab samt fremlæggelse af budget.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Valg af formand i lige år, valg af kasserer i ulige år samt suppleanter.
  7. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens skøn, – eller efter skriftligt krav fra mindst en tredjedel af de primære myndige medlemmer.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel og senest 28 dage efter at kravet er fremkommet til bestyrelsen

 Bestyrelse

Foreningens ledelse består af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, på 3 – 5 medlemmer.

Formand og kasserer vælges direkte i henholdsvis lige og ulige år, øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 2 vælges i lige år, når formanden vælges og 1 i ulige år, når kassereren er på valg.

Ved den ordinære generalforsamling vælges hvert år 1 – 4 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.

Økonomi

Der aflægges regnskab på alle bestyrelses møder.

Årsregnskabet samt budget for det følgende fremlægges på generalforsamlingen

Regnskabet følger kalenderåret og godkendes på generalforsamlingen

Formand og kasseren har tegningsretten, men alle udgifter over 2000,- kr. skal godkendes af bestyrelsen.

Klubbens indtægt vil fortrinsvis blive brugt på at videre uddannelse af klubbens trænere

Ændringer af vedtægter

Vedtægterne kan ændres ved flertal på generalforsamlingen

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest d. 30 januar

Opløsning af foreningen

Foreningens opløsning kan kun ske, hvis det vedtages med to tredjedels majoritet på en ekstraordinær generalforsamling med dette som eneste punkt på dagsordenen, og der skal samtidigt anføres begrundelse for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler – efter generalforsamlingens bestemmelse – en dansk forening med et beslægtet formål

Vedtaget på stiftende generalforsamling, i ”hønsehuset” d. 31/3-19

Bo Stage                                                                             Tina Rasmussen

Formand                                                                                   Kasserer